Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

“The Grand Escape” verwijst, voor toepassing van deze algemene voorwaarden, naar de vennootschap Noah Projects BV (N.N. 0738.942.040) welke fysieke of online puzzelspelen (hierna “De Escape Room”) organiseert.   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties of overeenkomsten met The Grand Escape welke dan ook geacht moeten worden transacties of overeenkomsten te zijn met de vennootschap Noah Projects BV.

Met “Bezoeker” of “Bezoekers” wordt verwezen naar respectievelijk de persoon of personen die de website https://thegrandescape.be/ (hierna “Website”) raadplegen of hebben geraadpleegd. Elke Bezoeker stemt, door het raadplegen van deze Website, in met deze algemene voorwaarden.

Met “Klant” of “Klanten” wordt verwezen naar respectievelijk de persoon of personen die te kennen geven gebruik te willen maken van de producten en diensten aangeboden door The Grand Escape door het plaatsen van een reserveringsaanvraag of door het betreden van De Escape Room. Elke Klant stemt, door het plaatsten van een reserveringsaanvraag of betreden van De Escape Room, in met deze algemene voorwaarden.

De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

The Grand Escape kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen.

Artikel 2 – Prijzen en betaling

De prijzen per escape spel staan vermeld op de Website. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Een kortingstarief is van toepassing voor studenten en scholieren voor het escape spel “Speakseasy”.

Studenten dienen een geldige studentenkaart voor te leggen om te kunnen genieten van het kortingstarief ter bewijs van aansluiting bij een hogeschool of universiteit.

Een Scholier is eenieder die jonger is dan 19 jaar, tevens te bewijzen door voorleggen van een geldige identiteitskaart.

Kortingsbonnen uitgegevens in welke vorm ook zijn nooit cumuleerbaar noch combineerbaar met kortingtarief voor scholieren/studenten.

Voor het escape spel “Speakeasy” is enkel betaling ter plaatse mogelijk. Voor het online spel “De Verdwijning” kan enkel gestart worden met het spelt mits vooraf betaling.

Artikel 3 – Reservering

Een reserveringsaanvraag kan geplaatst worden via:

  • De Website: door het vervolledigen en bevestigen van het reserveringsformulier (let op: voor het online escape spel “De Verdwijning” is dit de enige manier om te reserveren).
  • E-mail: info@thegrandescape.be (eveneens te gebruiken voor inlichtingen)
  • Telefoon: +32 470 53 12 40 (eveneens te gebruiken voor inlichtingen)

Een reservering is slechts geldig na ontvangst van een bevestigingsmail. Indien deze niet ontvangen wordt, werd de reserveringsaanvraag niet correct verwerkt. In dat geval wordt aangeraden contact op te nemen met The Grand Escape via bovenvermelde contactgegevens.

Artikel 4 – Weigering en annulering

The Grand Escape behoudt zich het recht voor op eender welk moment een reservering of reserveringsaanraag te wijzigen of te weigeren of toegang tot De Escape Room te weigeren. Dit kan onder meer gebeuren in geval van laattijdige aankomst (zie huisregels) of in geval beschadigingen worden aangebracht.

Annuleren door de Klant van een reservering is slechts mogelijk door contact op te nemen met The Grand Escape via het e-mail adres: info@thegrandescape.be. Terugbetaling van eventuele voorafbetaalde bedragen is slechts mogelijk in geval van annulering tot 48 uur vóór het aanvangsuur van het gereserveerde tijdsslot.

Artikel  5 – Aansprakelijkheid

Deelname aan De Escape Room is steeds op eigen risico. The Grand Escape is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die een Klant mocht lijden als gevolg van de deelname aan De Escape Room. The Grand Escape is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

Indien ondanks het voorgaande aansprakelijkheid van The Grand Escape voor schade van de Klant aangenomen moet worden, blijft de verplichting van The Grand Escape tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van The Grand Escape ter zake van die schade uitkeert.

De Klant verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan De Escape Room een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat men aan deze eis voldoet.

Artikel 6 – Huisregels  

  • Aankomst

Wij vragen de deelnemers om minstens 15 minuten voor het gereserveerde aanvangsuur aanwezig te zijn aan in De Escape Room. Dit geld zowel voor de fysieke als online escape spelen.

  • Leeftijd

Vanaf 16 jaar kan iedereen probleemloos het spel aangaan. Kinderen vanaf 11 jaar heten we ook graag welkom, maar onder begeleiding van een volwassene. Indien er kinderen van 11 tot 13 jaar bij zijn, kunnen puzzels desgewenst licht aanpast worden (dit geldt enkel voor het spel “Speakeasy”). 

Er is geen maximumleeftijd.

  • Drinken / eten / roken / netheid

We houden De Escape Room graag proper voor de volgende spelers. Om vlekken en afval te vermijden wordt gevraagd om geen drank of eten te consumeren in De Escape Room. Ook roken is niet toegestaan.

  • Geen spoilers

Wij vragen geen beelden (foto’s, video, …) of reproducties, in welke vorm ook, te maken van De Escape Room.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

In alle ruimtes van het escape spel “Speakeasy” hangen beveiligingscamera’s. Deze camera’s dienen er in eerste instantie voor om de ervaring te bevorderen, en groepen die geblokkeerd zitten binnen een uitdaging bij te sturen. Daarnaast kan de moderator ook een oogje in het zeil houden met het oog op vandalisme of andere ongepaste zaken.

De beelden worden nooit opgeslagen en voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden wettelijke rechten aan te tasten.